PieriasNews - Τα Νεα Της Κατερίνης & Της Πιεριας

Ότι Συμβαίνει Τώρα...Ολες Οι Ειδήσεις Με Ένα Κλικ...Συνεχής ενημέρωση

Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα

Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα
Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις Στις περιπτώσεις καταβολής του ανωτέρω αναφερόμενου μειωμένου τέλους τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει : > να τηρούν στο αρχείο τους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως αντίγραφο προηγούμενου ΔΤΕ ή/και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας) στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης σε οποιονδήποτε έλεγχο υποστούν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν πράγματι δικαιούχος καταβολής του εν λόγω μειωμένου τέλους. > να αναγράφουν στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ τη φράση «κατεβλήθη μειωμένο τέλος εκπροθέσμου ν. 4336/2015» Επίσης για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 400 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Το πρώτο εδάφιο είναι γενικό και προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία θα συμπληρωθεί χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου 2015) και μεταγενέστερα. Για την εφαρμογή της διάταξης πρέπει να προηγηθεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης Παράλληλα στις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες των τριών περιπτώσεων της παραγράφου 2 (για την α' περίπτωση μετά τις 30-9-2015 -- για την β' περίπτωση μετά τις 31¬10-2015 -- και για την γ' περίπτωση μετά τις 30-11-2015) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 €. Αν όμως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (μετά την 31-12-2015) τότε πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσμου θα υποστούν την επιβολή και του προστίμου των 150 €.
Ουρές σχηματίστηκαν στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε όλη τη χώρα. Αύριο, Τετάρτη (30/09/2015) λήγει η πρώτη καταληκτική προθεσμία από τις συνολικά τρεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάποιο ραντεβού στο ΚΤΕΟ της περιοχή σας ως την Τετάρτη 30η Σεπτεμβρίου τότε:
θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμο καθυστέρησης 65 ευρώ
θα χρειαστεί να πληρώσετε 50 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ο τεχνικός έλεγχος
θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμο 450 ευρώ, σε περίπτωση τροχαίου ελέγχου
Υπολογίζεται ότι από τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα και τα περίπου 1 εκατομμύριο δίκυκλα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, μόλις το 30% αυτών έχουν ελεγχθεί. Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών έχουν τρεις ειδικές προθεσμίες για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, για να έχουν τη δυνατότητα αποφυγής του προστίμου των 150 ευρώ (αντί για αυτό θα επιβαρυνθούν με το ήμισυ του προστίμου καθυστέρησης 33 ευρώ).
Ποιους αφορούν οι τρεις προθεσμίες
Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.
Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015.
Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.
Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

www.dikaiologitika.gr
Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

www.dikaiologitika.gr
Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις Στις περιπτώσεις καταβολής του ανωτέρω αναφερόμενου μειωμένου τέλους τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει : > να τηρούν στο αρχείο τους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως αντίγραφο προηγούμενου ΔΤΕ ή/και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας) στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης σε οποιονδήποτε έλεγχο υποστούν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν πράγματι δικαιούχος καταβολής του εν λόγω μειωμένου τέλους. > να αναγράφουν στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ τη φράση «κατεβλήθη μειωμένο τέλος εκπροθέσμου ν. 4336/2015» Επίσης για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 400 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Το πρώτο εδάφιο είναι γενικό και προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία θα συμπληρωθεί χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου 2015) και μεταγενέστερα. Για την εφαρμογή της διάταξης πρέπει να προηγηθεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης Παράλληλα στις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες των τριών περιπτώσεων της παραγράφου 2 (για την α' περίπτωση μετά τις 30-9-2015 -- για την β' περίπτωση μετά τις 31¬10-2015 -- και για την γ' περίπτωση μετά τις 30-11-2015) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 €. Αν όμως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (μετά την 31-12-2015) τότε πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσμου θα υποστούν την επιβολή και του προστίμου των 150 €.

www.dikaiologitika.gr
Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις Στις περιπτώσεις καταβολής του ανωτέρω αναφερόμενου μειωμένου τέλους τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει : > να τηρούν στο αρχείο τους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως αντίγραφο προηγούμενου ΔΤΕ ή/και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας) στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης σε οποιονδήποτε έλεγχο υποστούν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν πράγματι δικαιούχος καταβολής του εν λόγω μειωμένου τέλους. > να αναγράφουν στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ τη φράση «κατεβλήθη μειωμένο τέλος εκπροθέσμου ν. 4336/2015» Επίσης για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 400 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Το πρώτο εδάφιο είναι γενικό και προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία θα συμπληρωθεί χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου 2015) και μεταγενέστερα. Για την εφαρμογή της διάταξης πρέπει να προηγηθεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης Παράλληλα στις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες των τριών περιπτώσεων της παραγράφου 2 (για την α' περίπτωση μετά τις 30-9-2015 -- για την β' περίπτωση μετά τις 31¬10-2015 -- και για την γ' περίπτωση μετά τις 30-11-2015) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 €. Αν όμως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (μετά την 31-12-2015) τότε πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσμου θα υποστούν την επιβολή και του προστίμου των 150 €.

www.dikaiologitika.gr
Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημέρων περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης) Στη διάταξη συγκεκριμενοποιείται ότι το μειωμένο αυτό τέλος ισούται με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Παράδειγμα Για επιβατικά οχήματα . Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι : α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη και το περιθώριο της μίας εβδομάδας «ανοχής» (+7 ημέρες) από την αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές που σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους οχημάτων ανεξαρτήτως της καταληκτικής προθεσμίας που εμπίπτει το όχημά τους να ελεγχθούν και νωρίτερα από τις προθεσμίες που κατά περίπτωση ισχύουν γι' αυτούς. Δηλαδή η διάταξη ΔΕΝ εισάγει τη δέσμευση μέχρι την 30-9-2015 να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα της παρ. 2α, ακολούθως από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2β και τέλος από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 μόνο τα οχήματα της παρ. 2γ . Εξυπακούεται όμως ότι τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και ενόψει των τασσομένων καταληκτικών ημερομηνιών και ιδιαίτερα αυτή της 30-9-2015, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους στα ΚΤΕΟ της χώρας είναι ο οριζόμενος από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις Στις περιπτώσεις καταβολής του ανωτέρω αναφερόμενου μειωμένου τέλους τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει : > να τηρούν στο αρχείο τους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως αντίγραφο προηγούμενου ΔΤΕ ή/και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας) στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης σε οποιονδήποτε έλεγχο υποστούν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν πράγματι δικαιούχος καταβολής του εν λόγω μειωμένου τέλους. > να αναγράφουν στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ τη φράση «κατεβλήθη μειωμένο τέλος εκπροθέσμου ν. 4336/2015» Επίσης για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 400 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Το πρώτο εδάφιο είναι γενικό και προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία θα συμπληρωθεί χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου 2015) και μεταγενέστερα. Για την εφαρμογή της διάταξης πρέπει να προηγηθεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης Παράλληλα στις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες των τριών περιπτώσεων της παραγράφου 2 (για την α' περίπτωση μετά τις 30-9-2015 -- για την β' περίπτωση μετά τις 31¬10-2015 -- και για την γ' περίπτωση μετά τις 30-11-2015) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 €. Αν όμως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (μετά την 31-12-2015) τότε πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσμου θα υποστούν την επιβολή και του προστίμου των 150 €. Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ: Όλη η προκήρυξη 2Κ/2015 για 465 μόνιμες προσλήψεις Πληρώνεται και πάλι το Κοινωνικό Μέρισμα των 500 ευρώ Ενοποιούνται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Αριθμός Ταυτότητας Ποιοι μπορούν να πάρουν επίδομα απο τον ΟΑΕΔ 73 ευρώ το μήνα Διαγραφή χρεών εως 20.000 ευρώ σε τράπεζες και εφορία Ποιοι δεν θα πληρώσουν καθόλου ή τον μισό ΕΝΦΙΑ το 2015 ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους με διπλάσια αμοιβή Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιδότηση εως και 100% σε ανέργους Επίδομα 600 ευρώ ποιοι το δικαιούνται με αίτηση στα ΚΕΠ Τέλη κυκλοφορίας 2016: Νέα κριτήρια ποιες οι αλλαγές AdWebNetwork Share Like us Tweet Follow us Plus One x ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠεριφ. Αττικής: Ελεύθερη είσοδος στην παράσταση «Αισχύλου Πέρσες»... ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔημοπρατούνται οι μελέτες για 4 κεντρικούς δρόμους της Μεσσηνίας... Διαφήμιση loading... ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερχονται νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στο Λιμενικό Θέση εργασίας στο Δήμο Τήνου Αποτελέσματα για 165 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών Θέση εργασίας στον ΟΒΡΕΠΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΓΔΕ: Παράταση για το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό Η κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Τρίτη 29/09 Ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου Με μικρή πτώση 0,67% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών ΠΑΙΔΕΙΑ Σε ποιες περιοχές θα γίνουν 4.000 προσλήψεις αναπληρωτών εως τις 15 Οκτωβρίου Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα Δημόσια ΙΕΚ Σπάρτη: Συνάντηση με τον υπ. Παιδείας ζητά η τοπική κοινότητα για το τμήμα του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα στο εργαστήριο πληροφορικής για μαθητές Defenceandprotection ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Προς ένταξη τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και οι δομές πρόνοιας στο νέο ΕΣΠΑ Μπαίνει «λουκέτο» στο κεντρικό κτίριο του πρώην ΟΕΚ Ικανοποίηση Κατρούγκαλου για την παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Η ΕΣΕΕ προτείνει μπόνους στους συνεπείς με μείωση εισφορών του ΟΑΕΕ Όλα τα νέα του Δικαιολογητικά στο e-mail σας: Γνώμες Ο Κατρούγκαλος και το παιχνίδι των λέξεων Παράσταση ήττας Δικαίωση για την δημοσκόπηση της e-voice για τα dikaiologitika.gr Η αρχή του τέλους Η Κοινωνική Ασφάλιση και ο... μουτζούρης dik rota Νέα By neanika.gr Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Γιατί επιπλέει ένα πλοίο; -Μία απορία που έχουν πολλοί Ερχονται στην Ελλάδα τα iPhone 6s και 6s Plus Δημοσιά ΙΕΚ: Αύριο Τετάρτη τα αποτελέσματα Volkswagen: Μετά το σκάνδαλο έρχονται οι μετατροπές σε 11 εκατομμύρια οχήματα Σεμινάριο προφορικής ιστορίας Champions League: London Calling… για τον Ολυμπιακό Δωρεάν espresso για την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ σε Σέρρες, Πάτρα, Θεσσαλονίκη Τελικά τα ίδια τέλη κυκλοφορίας και φέτος χωρίς αλλαγές ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

www.dikaiologitika.gr
Μειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα

www.dikaiologitika.grΜειώνεται στο μισό το πρόστιμο σε όσους περάσουν ΚΤΕΟ άμεσα

Δημοσίευση σχολίου

[blogger] [facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget